visvak

viṣvak waving; SB 1.9.34
viṣvak everywhere; SB 3.13.8
viśvak everywhere; SB 4.22.37
viṣvak all around; SB 6.9.13-17
viṣvak all around; SB 7.3.4
viṣvak in all directions; SB 7.8.19-22
viṣvak all around; SB 7.8.29
kṛṣṇasya viṣvak surrounding Kṛṣṇa; SB 10.13.8
viṣvak all the directions; SB 11.3.10